Control Mobile phone usage

മൊബൈല്ഫോണില്സംസാരിച്ചോളൂ; ഇത് വായിച്ചശേഷം

കുറേനേരം മൊബൈല്ഫോണില്സംസാരിക്കുമ്പോള്ചെവി ചൂടാകുന്നതുപോലുണ്ടോ? തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു പെരുപ്പ് പോലെ? സൂക്ഷിക്കുക; മൊബൈല്ഫോണ്തുടര്ച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്മാനസിക പിരിമുറുക്കം, തലവേദന, ഓര്മക്കുറവ്, കേള്വിക്കുറവ്, ക്യാന്സര്തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണപഠനങ്ങള്വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.


ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഗവേഷണഫലങ്ങള്

പ്രമുഖ ന്യൂറോ സര്ജനും കാന്സര്ചികില്സരംഗത്തെ അതികായനുമായ ഡോ. വിനി ഖുറാന തലച്ചോറില്അര്ബുദം (ബ്രെയിന്ട്യൂമര്‍) ബാധിക്കുന്നതിന് മൊബൈല്ഫോണ്കാരണമാകുമെന്ന് ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. 10 വയസില്താഴെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് തലച്ചോറില്കാന്സര്വരാന്സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് 11 വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വീഡനിലെ ഒര്ബേറോ സര്വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫ. കെജല്മില്ഡും പറയുന്നു.

മൊബൈല്ഫോണുകള്എങ്ങനെയൊക്കെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വ്യക്തതയില്ല. ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം കൂടി വേണ്ടിവരും ശരിയായ നിഗമനങ്ങളിലെത്താന്‍. എന്നാല്പൊതുവില്എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പറയുന്നത് മൊബൈല്ഫോണ്ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നു തന്നെയാണ്.


പഠനങ്ങള്നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകള്


മൊബൈല്ഫോണ്തുടര്ച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് കാന്സര്വരാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണയേക്കാള്2.4 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ്.

ഗര്ഭിണികളായിരിക്കുമ്പോള്മൊബൈല്ഫോണ്ഉപയോഗിച്ചവരുടെ കുട്ടികള്ക്ക് പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങള്ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 54 ശതമാനം അധികം.

മൊബൈല്ഫോണില്കാന്തിക പ്രസരണമുണ്ട്. അത് ജീവകോശങ്ങളെ അപായപ്പെടുത്തും.

ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സമീപം ഫോണ്വയ്ക്കുന്നത് ബീജോത്പാദനത്തെ ബാധിക്കും. അവരിലെ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനം വരെ കുറയും. ഇത് വന്ധ്യതയ്ക്കുവരെ കാരണമായേക്കും.


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്


മൊബൈല്ഫോണ്ഉപയോഗം നാലു മിനിറ്റിലധികം നീളരുത്.

കൂടുതല്നേരം ആവശ്യമാവുമ്പോള്ഹെഡ്സെറ്റോ ലൗഡ് സ് പീക്കറോ ഉപയോഗിക്കുക.

ഗര്ഭിണികള്അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം മൊബൈല്ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കുക. വയറുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെടുന്ന വിധത്തില്ഫോണ്ഉപയോഗിക്കുകയോ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

പത്ത് വയസ്സില്താഴെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഫോണ്നല്കരുത്.

അഞ്ചുവയസ്സില്താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചെവിയിലേക്ക് മൊബൈല്ഫോണ്ചേര്ത്തുവയ്ക്കരുത്. കുട്ടികളുടെ തലയോട്ടി വളരെ നേര്ത്തതാണ്. തലച്ചോറില്റേഡിയേഷനുകള്ഏല്ക്കാം.

സ്പെസിഫിക് അബ്സോര്പ്ഷന്റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഫോണ്വാങ്ങുക.

ഫോണ്പ്രത്യേക പൗച്ചുകളില്ഇട്ട് കൈയില്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക.

സംസാരം തുടങ്ങാവുന്ന അവസ്ഥയില്മാത്രമേ മൊബൈല്ഫോണ്ചെവിയുടെ അടുത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാവൂ. റിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന/ കണക്റ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ്് ഏറ്റവുമധികം റേഡിയേഷന്വരുന്നത്.

വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്തതും ഇടുങ്ങിയതുമായ സ്ഥലങ്ങളില്നിന്ന് മൊബൈല്ഫോണുകള്കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

ഉറങ്ങുമ്പോള്തലയണയ്ക്ക് സമീപത്ത് മൊബൈല്ഫോണ്സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുപ്രവണതയാണ്. ഇത് നിര്ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണം. റേഡിയേഷനുകള്തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.

ലേസര്, റേഡിയേഷന്, കീമോ തുടങ്ങിയ തെറാപ്പികള്നടത്തിയവര്മൊബൈല്ഫോണ്ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം.

പേസ്മേക്കര്പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര്മൊബൈല്അതുമായി ബന്ധമുള്ള രീതിയില്സൂക്ഷിക്കരുത്.

ഇടിവെട്ടും മിന്നലുമുള്ളപ്പോള്പുറത്തിറങ്ങി ഫോണ്ഉപയോഗിക്കരുത്. വൈദ്യുതാഘാതം ഏല്ക്കാനുള്ള സാധ്യത സമയത്ത് കൂടുതലാണ്.

One thought on “Control Mobile phone usage

  1. September 23, 2010 at 10:29 am

    Control Mobile phone usage http://goo.gl/fb/knHrE

Leave a Reply

Your email address will not be published.