Category Archives: Relationship

A Chinese artist performs with candles during an event organized by the Indian Council for Cultural Relations

A Chinese artist performs with candles during an event organized by the Indian Council for Cultural Relations A Chinese artist performs with candles during an event organized by the Indian Council for Cultural Relations and…

A Wedding in ShanXi – China coal boss family wedding photos very nice

A Wedding in ShanXi Traditionally a very poor region of China until the discovery of vast coal deposits. Have a look at a wedding involving one of the coal boss’ family. OMG!!! – A Ferrari…

How to face wife?

ഭാര്യമാരെ നേരിടേണ്ടതെങ്ങിനെ? ലോകം ഉണ്ടായ കാലം മുതല് പാവം ഭര്ത്താക്കന്മാര് നേരിടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശനത്തെ സംബദ്ധിച്ചാണ ് പറയാന് പോകുന്നത്. ഭര്ത്താക്കന്മാര് അസംഘടിതരാണല്ലോ, ഞങ്ങള്ക്ക് യൂണിയനില്ല. ലീവില്ല, പിഎഫ്, ഗ്രാറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല. എന്തിന ് റിട്ടയര്മെന്റു പോലുമില്ല. (അല്ലെങ്കില് വോളന്ററി എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു.)…